Integritetspolicy

 

Imona AB-din samtalspartners integritetspolicy för behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) 2018-05-22

Personuppgiftsansvarig imona AB-din samtalspartner Org.nr. 556898-9742, Besöksadress: Vasagatan 14 C i Borlänge, Fakturaadress; Slaggen 30, 79193 Falun, är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som vi samlar in. Vi marknadsför imona AB under varumärket imona AB-din samtalspartner men personuppgiftsansvarige ligger hos det företag som träffat kunden/klienten eller den kund/klient som direkt beställer imonas tjänster. Ett skriftligt samtycke från klienten måste då skrivas innan tjänsten påbörjas.

Ändamål med registrering och behandling av personuppgifter

Du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till imona. All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och vi vidtar löpande åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Imona behandlar personuppgifter när du:

• Köper tjänster från imona • anmäler dig till en kurs eller seminarium • kontaktar oss i andra ärenden via t.ex. post, mejl eller sociala medier.

Ändamål med registrering av personuppgift

För att kunna hantera beställning av tjänster - Krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi kan tvingas neka dig köpet.  • För att kunna fullgöra imona´s rättsliga förpliktelser - nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav.  • För att kunna hantera kundserviceärenden - Kommunikation och besvarande av eventuella frågor via telefon eller digitala kanaler t.ex. sociala medier • för att kunna fullgöra avtal med den registrerade eller rättslig förpliktelse.  • För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och system - Anpassning av tjänster för att förenkla och bli mer användarvänliga att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder. Uppgifterna behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.  • För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget - Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser. Skydd och förbättring av vår ITmiljö mot angrepp och intrång. 

Känsliga personuppgifter imona registrerar är

Imona har ett anpassad journalsystem och enligt lag måste våra samtal journalföras. Enligt lag måste vi ha en patientjournal som vi sparar i minst 10 år. Liksom all annan hälso- och sjukvård har vi sekretess och tystnadsplikt vilket är något vi tar på största allvar. Läs vidare på www.1177.se. Och sök på din journal.

ALLA måste visa upp en giltig legitimation! Det är för din egen säkerhet som din identitet kontrolleras! .

All behandling journalförs i ett anpassat journalprogram från TerapiJournal Sverige AB med hög säkerhet och som ligger lokalt i vår dator. Journalsystemet är en lokal applikation som ligger på den enskilda användarens dator, och kan därför skyddas fysiskt. Programmet fungerar oberoende av koppling till Internet med undantag då det sker uppdateringar i programmet.  Journaldatabasen är krypterad och skyddad med lösenord. Även säkerhetskopior är krypterade och skyddade med lösenord. Inga data skickas i varken öppna eller slutna nät, och inget lagras i ”molnet” (utanför den fysiska datorn). Även datorn skyddas med långa lösenord och programmet skyddas med personligt och långt lösenord och som är inlåst i skåp efter varje arbetspass. TerapiJournal Sverige AB arbetar sedan lång tid med strukturerade riskanalyser, metoder för minimering av programfel och säkerhetsarbete i journalsystemet. All kommunikation via Email och sökande av information på ex. google görs i en annan dator som också är inlåst i skåp efter varje arbetsdag.

Vi rekommenderar inte

Vi rekommenderar inte att man som kund/klient skickar känsliga personuppgifter på mailen utan att vi helst tar det per telefon. Om man som kund/klient ändå väljer att skicka sådana uppgifter så är det på eget ansvar. Vilka personuppgifter vi behandlar är: • Namn • Personnummer (vid beställning av tjänst för att kunna skriva patientjournal) • Adressuppgifter • Telefonnummer • Mejladress

Samtycke vid behandling av personuppgifter

I enlighet med personuppgiftslagen/GDPR registrerar vi inga uppgifter utan ditt samtycke, men för att vi ska kunna leverera våra tjänster (skriva patientjournal) krävs ändå ditt samtycke. Genom att du köper en tjänst, registrerar dig för kurs, samt skickar mejl eller post till imona AB godkänner du att vi lagrar dina uppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ditt godkännande med undantag för de uppgifter som står i patientjournalen vilket enligt lag måste sparas i 10 år. 

Vilka kan komma att få tillgång till dina personuppgifter

Remittering för vidare utredning till annan aktör (Landsting vanligast) eller andra myndigheter ex. Företagshälsovården, Försäkringskassan, Arbetsförmedling eller andra relevanta aktörer för att säkerställa din vård men inte utan att du som kund/klient har godkänt det innan.

Betallösningar - faktura skickas genom imonas Redovisningsbyrå i ett säkert bokföringssystem FortNox via mejl eller per post.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med ditt samtycke och fullmakt med ett personuppgiftsbiträde som är ett företag som behandlar information för vår räkning i enlighet med våra instruktioner och de har inte rätt att använda uppgifterna till andra ändamål än vad som avtalats i instruktionerna. Genom personuppgiftsavtalet förbinder de sig att garantera säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav och vidta vissa tekniska- och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. 

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av imona i ett maskinläsbart format. Tänk på att ifall vi mottar en begäran om registerutdrag kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. 

 

Rätt till ändring

Du kan också begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter.

Rätt till radering

Du kan när som helst begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar per mejl eller post. Patientjournalen har du inte rätt att få raderad. Vi kan även på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.

Du har även rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsförings-ändamål. Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan exempelvis vara bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning samt konsumenträttslagstiftningen. 

Sparande av personuppgifter/kunduppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande eller beroende på legala skyldigheter. Patientjournalen sparas enligt lag i minst 10 år.  Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra imona´s verksamhet sparas under en tid om 12 månader efter den senast kontakten. 

Hur använder vi cookies

Vi använder cookies (kakor) på vår hemsida. (Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som sparas i din webbläsare eller enhet). Detta möjliggör bl.a. att dina personliga inställningar behålls och hjälper oss att se vad besökare gör på vår hemsida. 

imona använder statistikuppgifter på hemsidan som gör att vi kan förbättra vår hemsida.

Uppgifter vi samlar in är: • antal besök • vilka sidor som har besökts.

Integritetsskyddsmyndigheten - Datainspektionen

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du anser att imona hanterar dina personuppgifter i strid mot gällande lagstiftning eller om Du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Ändringar i imona AB-din samtalspartners integritetspolicy

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår hemsida. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen av personuppgifter men som kan vara av avgörande betydelse för dig, lägger vi ut information på www.imona.se

Hur kontaktar du imona AB-din samtalspartner

imona tar integritetsfrågor och dataskydd på stort allvar. Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över internet. Inga IT-system är helt skyddade för intrång. imona vidtar fortlöpande de säkerhetsåtgärder som vi bedömer krävs för att skydda personuppgifternas konfidentialitet, tillgänglighet och riktighet.

Vid frågor tar du direkt kontakt med:

Mona Norgren 073-037 85 84

KBT terapeut och Rehabiliteringskoordinator

Dataskyddsansvarig