Vad är KBT och hur går det till?

KBT betyder Kognetiv Beteende Terapi

Ordet kognitiv betyder “intellektuell” eller “kunskapsmässig”.

Kognitiv beteendeterapi, KBT, har blivit en relativt vanlig term nu för tiden. Den kognitiva beteendeterapin är en forskningsbaserad form av terapi där man koncentrerar sig på patientens sätt att handla, reagera och tänka. Genom övningar och reflektion är tanken att patienten skall kunna ändra både sitt beteende såväl som sina tankar och kunna påverka och reglera sina känslor dit man önskar och som är adekvat för den situationen man befinner sig i 

Metoden är forskningsbaserad och bygger på kunskaper, tester och resultat.

Det har visat sig att man kan behandla många sjukdomar effektivt, framför allt depressioner, ångest, tvång, fobier, missbruksproblem och även i alla förändringsprocesser av olika slag.

Metoden bygger också på delaktighet där terapeut och klient har lika stort värde. Klienten är experten på sig själv och sina problem och terapeuten är experten på metoderna. En metafor: Man kan se det som två forskare sitta kring lägerälden och forskar kring klientens problem tillsammans. Detta förhållningssätt där båda parter har lika stort värde och där klienten känner sig respekterad är alliansskapande, något som också är ett känt begrepp inom KBT terapin. Ingen allians, ingen terapi!, vilket är en viktig förutsättning för fortsatta samtal.

Typisk för metoden är de såkallade Sokratiske frågorna som terapeuten ställer till sin klient. Som t.ex. Vad händer om du tänker tvärs om? Värsta tanken? Hur skulle din kompis säga? Hur mycket tror du på din tanke? Föra en bevisföring för och emot om tanken är rätt eller inte. Undantaget är människor i en krisreaktion då dessa sokratiska frågor inte bör ställas.

Typisk för metoden är också strukturen i samtalen och att det finns en Agenda varje gång och att det bygger på hemuppgifter som är tydliga och förstådda och realistiska och som hör till klientens problem. Hemuppgifterna kan bestå utav ex. beteendeexperiment, beteendeanalyser, litteraturläsning, eller enbart att fundera på vissa frågor som terapeuten ställer. Allt efter klientens egen vilja och ork. Ofta föreslår klienten också hemuppgifter. Terapeuten följer upp hemuppgifterna varje gång.